Wyniki, aktualna punktacja

Regulamin przyznawania kubków specjalnych AB

§1 Kubki specjalne Akcji Bałtyckiej (dalej zwane „kubkami AB”) są produkowane w małych seriach i są unikatową, ekskluzywną nagrodą za pracę społeczną na Akcji Bałtyckiej. Każdego roku nagrodą jest inny kubek. W kolejnych latach nagrodami będą następujące kubki:

2012 – rudzik

2013 – mysikrólik

2014 – bogatka

2015 – modraszka

2016 – raniuszek

2017 – pleszka

 

§2 Kubki AB przyznawane są raz w roku, po zakończeniu sezonu jesiennego, za zasługi w danym roku kalendarzowym.

 

§3 Kubki AB można zdobyć wyłącznie w następujący sposób:

  • Jako załogant AB – pracując w charakterze wolontariusza przez minimum 20 dni w jednym roku na Terenowych Stacjach Obrączkowania Ptaków Akcji Bałtyckiej (TSOP AB).
  • Jako kierownik-wolontariusz AB – pracując społecznie w charakterze kierownika przez minimum 15 dni w jednym roku na TSOP AB. Nie ma znaczenia czy dana osoba była kierownikiem głównym, czy kierownikiem dodatkowym (kierownikiem-załogantem).
  • Jako kierownik kontraktowy AB – pracując w charakterze kierownika kontraktowego (otrzymującego wynagrodzenie) przez minimum 30 dni w jednym roku na TSOP AB.
  • Jako członek Zespołu Organizacyjno-Naukowego Programu Badawczego Akcja Bałtycka (ZON AB) – pracując społecznie w zespole organizacyjno naukowym naszej Akcji. Kubek za dany rok przysługuje wszystkim osobom, które w dniu 31 grudnia tego roku były członkami ZON AB, albo takim, które w ciągu tego roku były członkami przez minimum 1 miesiąc.
  • Jako sponsor AB – przekazując na cele AB kwotę przynajmniej 2000 zł (w gotówce, lub towarach odpowiedniej wartości – np. sieci, namioty czy żywność).
  • Jako Osoba Szczególnie Zasłużona dla AB – na podstawie jednogłośnej uchwały ZON AB, przy obecności przynajmniej 66% członków biorących udział w głosowaniu.
  • Jako laureat konkursów organizowanych przez ZON AB. Liczba osób nagrodzonych w konkursach kubkami nie przekroczy 2 w ciągu roku.

 

§4 W 2017 zostanie przyznanych dodatkowych 5 nagród (kubki z rzadkimi świstunkami*) dla osób, które w całym sześcioletnim okresie zdobyły najwięcej punktów za długość siedzenia. Punkty oblicza sie w następujący sposób:

4 punkty za każdy kubek „roczny” zdobyty jako załogant AB

3 punkty za każdy kubek „roczny” zdobyty jako kierownik-wolontariusz AB

2 punkty za każdy kubek „roczny” zdobyty jako kierownik kontraktowy AB

Jak widać punktacja ta daje równe szanse na dodatkowy kubek specjalny załogantom i kierownikom.

 

§5 Dni pracy w sezonie wiosennym i jesiennym oraz na wszystkich stacjach AB sumują się.

 

§6 W ciągu roku można otrzymać tylko jeden kubek (czyli np. członek ZON AB i jednocześnie kierownik-wolontariusz, który spędził na TSOP AB 15 dni otrzymuje jeden kubek). Od tej zasady istnieją wyjątki opisane w §7 i 8.

 

§7 Promowane jest bardzo długie siedzenie na Akcji. Osoba, która pracowała w charakterze załoganta AB lub kierownika-wolontariusza AB więcej niż minimum wymagane do zdobycia kubka, ma prawo traktować dodatkowe dni jako przepracowane w kolejnym roku, a po wyczerpaniu limitu za następny rok – jako przepracowane w jeszcze następnym. Podobnie, kierownik kontraktowy AB, który przesiedział w tym charakterze 30 dni lub więcej ale oprócz tego był również kierownikiem wolontariuszem – dni spędzone jako wolontariusz może traktować jako przesiedziane w następnym roku. Jeśli ktoś na skutek takiego dodawania zdobył prawo do kubków z 2018 lub kolejnych lat, to może otrzymać egzemplarz wybranego wcześniejszego kubka.

 

§8 Kubki stanowiące nagrodę w konkursach organizowanych przez ZON AB nie podlegają ograniczeniom opisanym w §6, czyli zdobycie kubka w takim konkursie nie ma wpływu na możliwość otrzymania kubka specjalnego z innego tytułu.

 

KOMENTARZ: Zgodnie z powyższymi zasadami z początkiem każdego roku zbieranie dni zaczyna się od nowa, czyli jeśli ktoś przesiedział w 2012 19 dni jako Załogant AB, to nie dość że nie zdobędzie kubka, to jeszcze w nowym roku musi zacząć zbierać dni od nowa. Jeśli jednak taka osoba spędziła w 2012 roku 22 dni na Akcji, to otrzymuje kubek i zgodnie z §7, ma jeszcze 2 dni na następny rok (czyli w 2013 potrzebuje już tylko 18 dni do kubka za 2013). Jeśli jednak w 2013 roku przepracuje tylko 17 dni, to nie otrzymuje kubka           i w 2014 zaczyna zbieranie od 0 punktów.

Takie same zasady dotyczą kierowników-wolontariuszy z tym, że z niższym, 15 dniowym limitem. Z tego wynika, że kierownik, który przesiedziałby na Akcji 34 dni w 2012 roku zdobywa jednocześnie dwa kubki – z rudzikiem i mysikrólikiem, a w 2013 zaczyna zbierać dni na kubek z 2014 z bogatką. Co więcej, na początku 2013 ma już zaliczone 4 dni na ten kubek.

Jeśli kierownik kontraktowy AB przesiedzi w ramach zlecenia 70 dni – to i tak zdobywa tylko jeden kubek. Ale jeśli oprócz tego przepracuje 15 dni jako wolontariusz to zdobywa kubek za kolejny rok.

* Chodzi o kubek podobny do tego jaki jest od roku 2012 naszym „towarem reklamowym” Akcji Bałtyckiej, ale wykonany inną, lepszą techniką i stanowiący komplet z pozostałymi kubkami specjalnymi AB (inny kształt kubka, drobne różnice w szczegółach).

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Chcesz mieć jajko, pozwól kurze gdakać.

Włoskie